Thông báo về việc nhập điểm rèn luyện của sinh viên và việc xét học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017.