Thông báo về việc điều chỉnh mức học bổng KKHT đối với sinh viên