Thông báo về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ học tập cho sinh viên diện chính sách