Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đợt bổ sung tháng 12/2016.