2016-2017_HK1_Đợt 1
Ngày đăng : 18/11/2016

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2016 -2017 - Đợt 1 ngày 21/11/2016

Ngày đăng : 11/11/2016

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2016 -2017 - Đợt 1 ngày 14/11/2016

Ngày đăng : 09/11/2016

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2016 -2017 - Đợt 1 ngày 11/11/2016

Ngày đăng : 04/11/2016

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2016 -2017 - Đợt 1 ngày 07/11/2016

Ngày đăng : 01/11/2016

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2016 -2017 - Đợt 1 ngày 02/11/2016

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 27/03/2017
Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 27/03/2017

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 27/03/2017

Lịch thi lại kỳ phụ - Đợt học 9 và Đợt học 12 - Học Kỳ 1 - 2016 - 2017
Lịch thi lại kỳ phụ - Đợt học 9 và Đợt học 12 - Học Kỳ 1 - 2016 - 2017

Lịch thi lại kỳ phụ - Đợt học 9 và Đợt học 12 - Học Kỳ 1 - 2016 - 2017

Danh sách phòng thi lại CC65 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/03/2017
Danh sách phòng thi lại CC65 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/03/2017

Danh sách phòng thi lại CC65 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/03/2017

Danh sách phòng thi lại K67 chính quy học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/03/2017
Danh sách phòng thi lại K67 chính quy học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/03/2017

Danh sách phòng thi lại K67 chính quy học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/03/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 26/03/2017 - Hệ Đại Học Liên Thông
Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 26/03/2017 - Hệ Đại Học Liên Thông

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 26/03/2017 - Hệ Đại Học Liên Thông