Danh sách phòng thi ngày 28/12/17 (Đại học liên thông)