[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 19/3/2019