[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 10/06/2019