[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 11/06/2019