[Thi chính thức- Kỳ 2 năm học 2019-2020] Danh sách phòng thi ngày 25/5/2020