[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 17/04/2019


[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 17/04/2019

Ngày đăng : 16/04/2019

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong các files đính kèm.

File đính kèm :
DC2KV69.Ke-toan-tai-chinh.xls
DC2KV67.Tai-chinh-tien-te.xls
DC2KV63.Kinh-te-luong.xls
DC2HT12.Nguyen-ly-HDH.xls
DC2GT52.Ket-cau-BTCT.xls
DC2GT42.May-xay-dung.xls
DC2GT35.Vat-lieu-xay-dung.xls
DC2DT45.Co-so-dieu-khien-tu-dong.xls
DC2CK57.Chi-tiet-may-2.xls
DC3ME22.Ky-thuat-vi-dieu-khien.xls
DC3TT47.Quan-tri-mang.xls
DC3TM12.Ma-hoa.xls
DC3DD63.Do-an-ket-cau-nha-thep.xls
DC3DT36.Mang-vien-thong.xls
DC3DB80.Thiet-ke-duong-oto-1.xls
DC3DB83.Do-an-thiet-ke-duong.xls
DC3DB52.Ky-thuat-thi-cong-mat-duong.xls
DC3DB51.Ky-thuat-thi-cong-nen-duong.xls
DC3OT52.Cong-nghe-bao-duong-sua-chua-oto.xls
DC2TT35.Lap-trinh-huong-doi-tuong-C--.xls
DC3CA51.Ky-thuat-thi-cong-cau-1.xls
DC3MX42.Do-an-may-xay-dung-chuyen-dung.xls
DC3DB41.Thiet-ke-duong-1.xls
DC3CK71.Dong-co-dot-trong.xls
DC3OT47.Cau-tao-oto.xls
DC2ME33.Chi-tiet-may.xls
DC2ME30.Linh-kien-dien-tu.xls
DC2HT33.Lap-trinh-Java.xls
DC2HT11.Kien-truc-may-tinh.xls
DC2DT68.Dien-tu-tuong-tu.xls
DC2TM66.Lap-trinh-Java.xls
DC2GT33.Nen-va-mong.xls
DC3KV32.Phan-tich-hoat-dong-kinh-doanh.xls
DC3KX33.Tieng-anh-3.xls
DC3CD53.To-chuc-thi-cong-CTXD.xls
DC2RB42.Tieng-anh-2A.xls
DC2DT42.Ly-thuyet-mach-.xls
DC2DT41.Linh-kien-dien-tu.xls
DC3VL40.Thanh-toan-quoc-te.xls
DC1CB13.Toan-3.xls
DC1CB12.Toan-2.xls
DC3VB13.Dieu-tra-kinh-te-ky-thuat-van-tai-oto.xls
DC3QT12.Giao-tiep-va-dam-phan-trong-KD.xls
DC3KX78.To-chuc-va-quan-ly-thi-cong-CTXD.xls
DC3KX72.Kinh-te-dau-tu.xls
DC3CT91.Kinh-te-xay-dung.xls
DC3KV31.Thong-ke-kinh-doanh.xls
DC3CK21.Nhien-lieu-va-vat-lieu-boi-tron.xls
DC3CA65.Tong-luan-va-mo-tru-cau.xls
DC2MO18.Thuy-luc-thuy-van-moi-truong.xls
DC2KX38.Phap-luat-trong-xay-dung.xls
DC2KV77.Phap-luat-kinh-te.xls
DC2KV72.Quan-tri-hoc.xls
DC2KV70.Nguyen-ly-thong-ke.xls

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019
[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)
Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019

Tin tức

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019
[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)
Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019