[Thi lần 1 K67] Danh sách phòng thi ngày 11/4/2019