[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 18/3/2019