DANH SÁCH PHÒNG THI
Ngày đăng : 22/04/2019

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

Ngày đăng : 21/04/2019

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

Ngày đăng : 19/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

Ngày đăng : 19/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019

Ngày đăng : 18/04/2019

Danh sách phòng thi ngày 23/4/2019

Ngày đăng : 18/04/2019

Danh sách phòng thi ngày 22/4/2019

Ngày đăng : 18/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 18/04/2019

Ngày đăng : 17/04/2019

[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi ngày 21/4/2019

Ngày đăng : 17/04/2019

[Thi cải thiện] Danh sách phòng thi ngày 20/4/2019

Ngày đăng : 16/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 17/04/2019

Ngày đăng : 16/04/2019

Danh sách phòng thi ngày 19/4/2019

Ngày đăng : 12/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi tối 16/4/2019

Tin tức

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019
[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)
Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019