GIỚI THIỆU
Ngày đăng : 10/11/2015

Quyết định số 1406/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 09/5/2017 về việc đổi tên Phòng thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạoQuyết định số 121/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014 về việc thành lập Phòng...

Ngày đăng : 10/11/2015

Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Ngày đăng : 10/11/2015

Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD

Ngày đăng : 08/11/2015

Giới thiệu về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Tin mới nhận

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 3 - Khóa 68 ( học tại cơ sở Hà Nội )
Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 3 - Khóa 68 ( học tại cơ sở Hà Nội )

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 3 - Khóa 68 ( học tại cơ sở Hà Nội )

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 13/12/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 13/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 13/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 12/12/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 12/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 12/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 11/12/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 11/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 11/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 09,10/12/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 09,10/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 09,10/12/2017