Lịch thi cải thiện học kỳ 2 - 2018 - 2019


Lịch thi cải thiện học kỳ 2 - 2018 - 2019

06/08/2019

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

 

Chú ý : các trường hợp trùng lịch thi sinh viên phản hồi trực tiếp về phòng 409H1.

File đính kèm