Kế hoạch Tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019


Kế hoạch Tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019

Ngày đăng : 12/01/2017

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 196 – KH/TĐTN-BTC ngày 20/7/2016 và Hướng dẫn số 100–HD/TĐTN-BTC ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà nội về việc Tổ chức Đại hội, hội nghị đoàn TNCS Hồ chí minh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần XV, nhiệm kỳ 2017-2022;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Đoàn Thanh niên Nhà trường, được sự đồng ý nhất trí của Đảng ủy -  Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường xây dựng Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu Đoàn các cấp.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đoàn các cấp và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra.

- Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV.

         2.  Yêu cầu

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VI và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức đại hội.

- Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VIII phải được tổ chức trên tinh thần dân chủ, theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn, của cán bộ, đoàn viên và thanh niên trong xây dựng văn kiện đại hội.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ.

- Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VIII phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 1. Các cấp bộ Đoàn phát động phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ sở đoàn trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2019.

 2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị.

3. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, mạng xã hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đoàn các cấp thực hiện 04 nội dung sau:

1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên trong nhiệm kỳ mới.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ GTVT và dự thảo văn kiện đại hội đoàn cấp trên trực tiếp.

3. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

4. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên. 

IV. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Dự thảo văn kiện

Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp cần bám sát định hướng chung của Ban Chấp hành Đoàn Trường và các yêu cầu cụ thể trong hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. Dự thảo văn kiện gồm các văn bản sau đây:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua;

- Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới;

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành;

- Nghị quyết đại hội.

2. Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện đại hội

Trên cơ sở dự thảo văn kiện đại hội của cấp triệu tập đại hội và cấp trên, các cấp bộ đoàn tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các đồng chí cựu cán bộ đoàn, các nhà khoa học trẻ, các ban, ngành, đoàn thể về văn kiện của đại hội các cấp

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm cán bộ nữ, dân tộc, đoàn viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên ở địa phương, đơn vị.

1. Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban Chấp hành các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn

2. Độ tuổi bình quân của Ban chấp hành đoàn các cấp

- Cấp Chi đoàn: Bình quân dưới 28 tuổi.

- Cấp Liên Chi đoàn: Bình quân dưới 28 tuổi.

- Cấp Trường: Bình quân dưới 29 tuổi.

 3. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành

a. Chi đoàn và chi đoàn cơ sở:

- Có dưới 09 đoàn viên: Đại hội bầu bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 phó bí thư

- Có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 03 đến 05 ủy viên, trong đó có bí thư và 01 phó bí thư.

b. Liên Chi đoàn, Liên chi đoàn cơ sở: Ban Chấp hành có từ 05 đến 15 ủy viên. Nếu Ban  Chấp hành có dưới 09 ủy viên thì có bí thư và 01 phó bí thư; có từ 09 ủy viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm bí thư, phó bí thư và các ủy viên Ban Thường vụ; trường hợp cần thiết, sau khi xin ý kiến và được cấp ủy đảng cùng cấp và đoàn cấp trên trực tiếp, Ban Chấp hành có thể bầu 02 phó bí thư.

c. Đoàn trường: Ban Chấp hành Đoàn trường có 25 ủy viên; Ban Thường vụ có 07 ủy viên. Trong Ban Thường vụ có bí thư và 03 phó bí thư.

d. Khi chuẩn bị danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban thường vụ khóa mới, Ban Chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư với số lượng cần bầu ít nhất 15%. Bầu chức danh phó bí thư ở các cấp nên có số dư.

e. Ban Chấp hành đoàn các cấp được xây dựng trên nguyên tắc số lượng lợp lý, đúng quy định; tránh cơ cấu hình thức, nhiều về số lượng nhưng chất lượng không cao, hoạt động không hiệu quả.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐOÀN CÁC CẤP

- Đại hội điểm cấp Chi đoàn: Hoàn thành trước ngày 24/2/2017.

- Đại hội điểm cấp Liên chi đoàn: Hoàn thành trước ngày 15/3/2017.

Giao Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch, lựa chọn các đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp Chi đoàn, Liên Chi đoàn để chỉ đạo và rút kinh nghiệm.

VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

- Đại hội Chi đoàn: Hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/3/2017.

- Đại hội Liên Chi đoàn: Không quá 01 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 29/4/2017.

- Đại hội Đoàn trường: Không quá 02 ngày, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15 tháng 8 năm 2017.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Ban Chấp hành Đoàn trường giao Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

- Tham mưu Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019.

- Hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019.

Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ VIII. Thành lập các tổ công tác rà soát công tác cán bộ và theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ VIII.

- Xây dựng các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đoàn trường khóa VIII và lấy ý kiến rộng rãi tại các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hoàn thiện trình Ban Chấp hành để Ban Chấp hành trình Đại hội lần thứ VIII.

- Ban hành văn bản triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019.

Trong quá trình chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ VIII nếu có vấn đề phát sinh, thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo, tổ chức thực hiện và báo cáo Ban Chấp hành Đoàn trường tại phiên họp gần nhất.

2. Các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc

- Các Liên chi đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội các cơ sở trực thuộc và đề án tổ chức đại hội ở cấp mình; thành lập ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc đại hội (đoàn cơ sở quy mô đoàn viên nhỏ có thể thành lập các bộ phận hoặc tổ giúp việc).

- Tham mưu cấp ủy có văn bản chỉ đạo đại hội đoàn các cấp; báo cáo đề án tổ chức đại hội, việc chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự với cấp uỷ đảng cùng cấp và Ban Thường vụ Đoàn trường. Khi được cấp uỷ đảng cùng cấp và Ban Thường vụ Đoàn trường đồng ý thì mới tiến hành đại hội.

- Ban Chấp hành Liên chi đoàn chọn một số chi đoàn cấp dưới để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm. Đối với tổ chức cơ sở đoàn còn yếu kém, cần tập trung củng cố, kiện toàn trước khi tiến hành đại hội.

Căn cứ vào kế hoạch này, Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ đảng, lãnh đạo đơn vị, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức đại hội đoàn các cấp của địa phương, đơn vị đảm bảo các nội dung trên và nguyên tắc của Điều lệ Đoàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Thành đoàn Hà Nội (để b/c);

- Đảng ủy, BGH, HĐT (để b/c);

- Các Chi bộ, Ban chủ nhiệm khoa (để p/h);

- Các LCĐ, CĐ (để t/h);

- Lưu VP.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Cao Công Ánh

 

1Bình luận

Trần Thị Thu Thủy

Trần Thị Thu Thủy (tranthuthuy.hpcc.edu@gmail.com)

Add ơi, trong típ trên của bài viết hình như sai: lần thứ "VIII" không phải "XIII"

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Kế hoạch tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018
Kế hoạch tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017 - 2018; Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện...

Tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh lần thứ I, năm học 2017-2018
Tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh lần thứ I, năm học 2017-2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch Tổ...

Kế hoạch Phối hợp tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,...
Kế hoạch Phối hợp tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,...

Kế hoạch Phối hợp tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Ngày hội hiến máu vì nạn nhân tai nạn giao thông và Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp...

Kế hoạch Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019
Kế hoạch Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2017-2018, được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018); thực hiện Kế hoạch số 20 -KH/TĐTN-BTG ngày 22/02/2018 của Ban Thường vụ...

Tin mới nhận

Kế hoạch tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018
Kế hoạch tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017 - 2018; Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện...

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ GTVT đồng hành với Tuổi trẻ thủ đô tại thủ đô...
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ GTVT đồng hành với Tuổi trẻ thủ đô tại thủ đô...

Ngày 08/5/2018 Đoàn Thanh niên Trường ĐH Công nghệ GTVT đồng hành cùng đoàn cán bộ tuổi trẻ thủ đô, tiếp kiến Trung ương Đoàn Lào và Thành ủy Viêng chăn, làm việc với Thành đoàn Viêng Chăn

Tuổi trẻ ĐH Công nghệ GTVT tham gia Đoàn tình nguyện Thủ đô thăm, làm việc tại Viêng chăn và...
Tuổi trẻ ĐH Công nghệ GTVT tham gia Đoàn tình nguyện Thủ đô thăm, làm việc tại Viêng chăn và...

Sáng ngày 08/05/2018, Tuổi trẻ Đại học Công nghệ GTVT tham gia đoàn tình nguyện thủ đô cùng đại diện Thành uỷ Viêng Chăn đã đến dâng hoa và tham quan Bảo tàng KaySỏn Phôm ViHản và thăm, làm việc...

Tuổi trẻ ĐH Công nghệ GTVT tham gia tình nguyện quốc tế tại Lào
Tuổi trẻ ĐH Công nghệ GTVT tham gia tình nguyện quốc tế tại Lào

Ngày 04.5.2018 Tuổi trẻ Trường ĐH Công nghệ GTVT tham gia đoàn tình nguyện tuổi trẻ thủ đô thăm và làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng - Lào

Kết nạp đảng viên
Kết nạp đảng viên

Kết nạp đảng viên