KHẢO SÁT THÀNH TÍCH CỦA SINH VIÊN TRƯỚC ĐỢT THI KTHP