BUỔI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN HỌC GDTC


BUỔI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN HỌC GDTC

21/12/2016

Môn học GDTC bao gồm các học phần lý thuyết và thực hành vận động được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Môn học GDTC gồm các nhóm học phần được quy định như sau:

        - Nhóm học phần bắt buộc: môn Điền kinh

        - Nhóm học phần tự chọn: môn Cầu lông, Bóng chuyền và Aerobic

Một số hình ảnh sinh viên K67 trong buổi thi kết thúc học phần môn Điền kinh, Bóng chuyền

HỌC PHẦN BẮT BUỘC: NỘI DUNG ĐIỀN KINH (NHẢY XA - CHẠY CLTB)

 

MÔN TỰ CHỌN: BÓNG CHUYỀN