Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT


Số :  /KH -CĐGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm  2010


KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội giảng năm học 2010-2011

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) của Nhà trường, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tổ chức Hội giảng năm học 2010-2011 như sau:

1. Mục đích

- Tạo bầu không khí thi đua sôi nổi trong giảng dạy, học tập, thúc đẩy phong trào  dạy tốt, học tốt, kích thích việc tự phấn đấu vươn lên của giáo viên và học sinh, sinh viên trong toàn Trường.
- Tạo điều kiện để giáo viên từ 3 cơ sở đào tạo của Trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, những sáng kiến và phương pháp giảng dạy tiên tiến nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.
- Thông qua Hội giảng để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên của Nhà trường, trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.
- Kết quả Hội giảng là tiêu chí quan trọng trong việc bình chọn và tôn vinh những giáo viên dạy giỏi, đồng thời, lựa chọn được những giáo viên tiêu biểu tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, cấp Ngành và Toàn quốc.

2. Yêu cầu

- Hội giảng phải đảm bảo tính thiết thực, thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia, đạt được các mục đích đặt ra.
- Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.
- Hội giảng phải thực sự là ngày hội để giáo viên thể hiện tài năng sư phạm và hiểu biết của mình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo.

3. Nội dung, hình thức

Hội giảng được tổ chức theo hai cấp: Cấp Tổ bộ môn và cấp Trường.
- Hội giảng cấp Tổ bộ môn: Giáo viên thực hiện một bài giảng (45 phút) lý thuyết hoặc thực hành trên lớp có đối tượng là học sinh, sinh viên, với nội dung của môn học (học phần, mô đun) được phân công theo đúng tiến độ thực tế.
- Hội giảng cấp Trường: Giáo viên thực hiện một bài giảng tự chọn (45 phút) lý thuyết hoặc thực hành nằm trong chương trình môn học (học phần, mô đun) được phân công. Bài giảng được trình bày truớc Hội đồng giám khảo.
Ngoài 45 phút thực giảng, giáo viên có 5 phút để tự giới thiệu và trình bày ý đồ sư phạm của mình trước khi giảng và 5 phút sau khi kết thúc để trả lời câu hỏi hoặc giải thích những vấn đề do Hội đồng giám khảo yêu cầu.

4. Đánh giá kết quả

a. Ban Giám khảo

- Hội giảng cấp Tổ bộ môn: Các Tiểu ban giám khảo do Trưởng bộ môn chủ trì, mời Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn trường, lãnh đạo Phân hiệu, Trung tâm, Khoa, phòng Đào tạo, phòng KHCN-HTQT, phòng Thanh tra GD& công tác HSSV và giáo viên của Tổ bộ môn tham dự.
- Hội giảng cấp Trường: Do Hiệu trưởng quyết định.
b. Nội dung và phương pháp đánh giá

- Nội dung đánh giá:
+ Chuẩn bị bài giảng (đề cương, giáo án, bài giảng, sổ tay giáo viên, đồ dùng thiết bị dạy học).
+ Nội dung kiến thức bài giảng (theo các nội dung trong phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết và thực hành của Trường).
- Phương pháp đánh giá: Các thành viên ban giám khảo làm việc độc lập, bình xét, đánh giá và cho điểm trực tiếp vào phiếu điểm ngay sau khi kết thúc bài giảng.
- Thời gian bình giảng cho mỗi giáo viên sau khi hoàn thành bài giảng tối đa là15 phút.
- Điểm đánh giá kết quả của giáo viên tham gia Hội giảng là điểm trung bình cộng của các giám khảo trong Tiểu ban. Bài giảng được đánh giá theo thang điểm 20 (lấy đến một chữ  số thập phân). Giám khảo cho điểm chênh lệch so với điểm trung bình cộng của Tiểu ban từ 2,0 điểm trở lên, phiếu chấm đó sẽ bị loại, không có giá trị trong việc đánh giá kết quả Hội giảng của giáo viên.
c. Xếp loại giờ giảng

+ Loại giỏi : Từ 19 đến 20 điểm
+ Loại khá : Từ 17 đến dưới 19 điểm
+ Loại trung bình : Từ 15 đến dưới 17 điểm
+ Dưới 15 điểm không xếp loại

4. Đối tượng tham gia

- Hội giảng cấp Tổ bộ môn: + 100% giáo viên tham gia.
+ Giáo viên mới chưa bố trí giờ giảng hoặc giáo viên không có giờ lên lớp thì tiến hành giảng dạy một bài tự chọn trước Tổ bộ môn.
- Hội giảng cấp Trường:
+ Giáo viên tham gia Hội giảng cấp Tổ bộ môn đạt 19 điểm trở lên được đăng ký tham gia Hội giảng cấp Trường.
+ 100% giáo viên thuộc khu vực Hà Nội phải tham dự tại Tiểu ban theo chuyên ngành của mình để trao đổi, học tập kinh nghiệm.

5. Thời gian và địa điểm

- Hội giảng cấp Tổ bộ môn tiến hành từ  06/12/2010 đến 10/01/2011, tại 3 cơ sở đào tạo của Trường.
- Hội giảng cấp Trường sẽ tiến hành trong 2 ngày, từ 22/01/2011 đến hết ngày 23/01/2011, tại Hà Nội.

6. Chế độ đối với người tham gia Hội giảng

- Giáo viên tham gia dự giờ và bình giảng cấp Tổ bộ môn và cấp Trường được tính vào khối lượng năm học theo định mức công tác giáo viên hiện hành.
- Ngày Hội giảng cấp Trường: Giáo viên tham gia Hội giảng, thành viên ban giám khảo, ban tổ chức được bồi dưỡng 200.000đ/người/ngày; nhân viên phục vụ Hội giảng được bồi dưỡng 50.000đ/người/ngày
- Giáo viên đạt giờ giảng giỏi cấp Trường được Hội đồng Khoa học - Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng công nhận và khen thưởng, đồng thời là tiêu chí quan trọng trong việc bình xét danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường.

7. Tổ chức thực hiện

- Thành lập Ban chỉ đạo Hội giảng năm học 2010-2011 của Trường do đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm trưởng ban; Chủ tịch Công đoàn Trường làm phó ban; Trưởng phòng Đào tạo làm ủy viên thư ký.
- Các Tổ bộ môn chủ trì lập kế hoạch và danh sách giáo viên tham gia Hội giảng cấp Tổ bộ môn, báo cáo Khoa, Phân hiệu, Trung tâm, Phòng đào tạo và các đơn vị liên quan để phối hợp; tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu của Hội giảng.
- Phân hiệu Thái Nguyên, Trung tâm Vĩnh Yên, các Khoa có trách nhiệm đôn đốc các Tổ bộ môn trong đơn vị thực hiện kế hoạch Hội giảng; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm Hội giảng cấp Tổ bộ môn và chọn giáo viên tham gia Hội giảng cấp Trường; tổng hợp kết quả Hội giảng và danh sách giáo viên của đơn vị tham gia Hội giảng cấp Trường bằng văn bản gửi về phòng Đào tạo (theo mẫu đính kèm) trước ngày 15/01/2011; tổ chức bồi dưỡng về nội dung, phương pháp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giáo viên của đơn vị tham dự Hội giảng cấp Trường đạt kết qủa cao nhất.
- Giáo viên tham gia Hội giảng tự chuẩn bị  nội dung bài giảng, giáo án có chữ ký của Trưởng bộ môn và đóng thành quyển theo mẫu quy định của Trường; chuẩn bị phương tiện, mô hình học cụ cần thiết phục vụ cho bài giảng.
- Phòng Tài chính - Kế toán lập dự toán kinh phí phục vụ Hội giảng cấp Trường.
- Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho Hội giảng cấp Trường, bố trí phương tiện, chỗ nghỉ cho cán bộ, giáo viên của Phân hiệu Thái Nguyên và Trung tâm Vĩnh Yên về dự.

Nơi nhận:
- Đảng uỷ: (B/cáo);
- Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng
(để chỉ đạo)
- Phân hiệu, các Trung tâm, Phòng,
Khoa, Tổ bộ môn: (T/hiện).
- Công đoàn, Đoàn TN (phối hợp)
- Lưu: TC-HC.
HIỆU TRƯỞNG(Đã ký)


Đỗ Ngọc Viện 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn