Kế hoạch tuyển sinh khóa 63 năm 2012

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2012

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH KHÓA 63 – NĂM 2012

I. ĐẠI HỌC

STT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Liên hệ thuê phòng thi Từ 01/03/2012 Phòng HCQT
2 Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại trường 17/04 ÷ 23/04/2012 Phòng đào tạo
3 Nhận bàn giao hồ sơ ĐKDT từ các Sở 10/05/2012 Phòng đào tạo
4 Xử lý dữ liệu ĐKDT 11/05 ÷ 24/05/2012 Đào tạo + CNTT
5 Lập DS phòng thi : In giấy báo dự thi gửi cho các thí sinh 25/05 ÷ 31/05/2012 Phòng Đào tạo +  Khoa CNTT
6 Chuẩn bị tài liệu phòng thi, giấy thi, giấy nháp, danh sách cán bộ coi thi 01/06 ÷ 29/06/2012 Phòng Đào tạo +  Khoa CNTT
7 Tập huấn cán bộ coi thi 30/06 ÷ 02/07/2012 Phòng đào tạo
8 Niêm yết danh sách phòng thi Chiều 02/07/2012 Ban coi thi
9 Làm thủ tục dự thi, xử lý sai sót Sáng 03/07/2012 Ban coi thi
10 Tổ chức thi môn Toán Sáng 04/07/2012 Ban coi thi
11 Tổ chức thi môn Lý Chiều 04/07/2012 Ban coi thi
12 Tổ chức thi môn Hó Sáng 05/07/2012 Ban coi thi
13 Dồn túi, đánh phách bài thi môn Toán Từ 06/07/2012 Ban thư ký
14 Tổ chức chấm thi 09/07 ÷ 31/07/2012 Ban chấm thi
15 Kiển tra kết quả chấm thi, xử lý sai sót và nhập điểm vào máy tính 01/08 ÷ 03/08/2012 Ban thư ký + Ban chấm thi
16 Công bố kết quả thi, gửi dữ liệu về Cục KTKĐCL 06/08/2012 HĐTS năm 2012
17 Gửi giấy công nhận kết quả, phiếu báo điểm của TS cho trường không tổ chức thi Từ 07/08/2012 Phòng đào tạo
18 Công bố điểm trúng tuyển 15/08/2012 HĐTS năm 2012
19 Gửi giây báo nhập học cho TS 16/08/2012 Phòng đào tạo
20 Làm thủ tục nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 04/09/2012 ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


I. CAO ĐẲNG

STT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Nhận dữ liệu và kết quả thi từ các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi Từ 10/08/2012 Phòng Đào tạo
2 Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường 13/08 ÷ 05/09/2012 Phòng Đào tạo
3 Xét tuyển 07/09/2012 HĐTS năm 2012
4 Công bố kết quả; Gửi giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 10/09/2012 Phòng Đào tạo
5 Làm thủ tục nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 23/09/2012 ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


III. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TCCN

STT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại trường 16/07 ÷ 31/08/2012 Phòng Đào tạo
2 Tổ chức thi môn Toán Sáng 06/10/2012 Ban coi thi
3 Tổ chức thi môn Vật lý Chiều 06/10/2012 Ban coi thi
4 Tổ chức thi môn Cơ sở ngành Sáng 07/10/2012 Ban coi thi
5 Dồn túi và đánh phách bài thi 08/10/2012 Ban thư ký
6 Tổ chức chấm thi 09/10 ÷ 15/10/2012 Ban chấm thi
7 Kiểm tra kết quả chấm thi, xử lý sai sót và nhập điểm vào máy tính 16/10/2012 Ban thư ký + Ban chấm thi
8 Công bố điểm trúng tuyển 17/10/2012 HĐTS năm 2012
9 Gửi giấy báo nhập học cho những TS trúng tuyển 18/10/2012 Phòng Đào tạo
10 Làm thủ tục nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 28/10/2012 ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


IV. DẠY NGHỀ

STT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Nhận hồ sơ đăng ký tại trường 16/07 ÷14/09/2012 Phòng Đào tạo
2 Xét tuyển 17/09/2012 HĐTS năm 2012
3 Công bố kết quả; Gửi giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 18/09/2012 Phòng Đào tạo
4 Làm thủ tục nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 29/09/2012 ĐT + TCKT + HCQT + Khoa

Nguồn : Ban tuyển sinh trường

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn