Kế hoạch tuyển sinh khóa 64 năm 2013

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH KHOÁ 64 - NĂM 2013


I. ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (gồm cả hệ liên thông đợt 1)

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Liên hệ thuê phòng thi

Từ 01/3/2013

Phòng HCQT

2

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại trường

17/4 -:- 23/4/2013

Phòng Đào tạo

3

Nhận bàn giao hồ sơ ĐKDT từ các Sở

05/05/2013

Phòng Đào tạo

4

Xử lý dữ liệu ĐKDT

06/5 -:- 20/5/2013

Đào tạo + CNTT

5

Lập DS phòng thi; In giấy báo dự thi gửi cho các thí sinh

22/5 -:- 31/5/2013

Phòng Đào tạo + khoa CNTT

6

Chuẩn bị tài liệu phòng thi, giấy thi, giấy nháp, danh sách cán bộ coi thi

01/6 -:- 29/6/2013

Phòng Đào tạo + phòng HCQT

7

Tập huấn cán bộ coi thi:

- Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

01/7 -:- 02/7/2013

12/7 -:- 13/7/2013

Phòng Đào tạo

8

Niêm yết danh sách phòng thi:

- Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

Chiều 02/7/2013

Chiều 14/7/2013

Ban coi thi

9

Làm thủ tục dự thi, xử lý sai sót:

- Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

Sáng 03/7/2013

Sáng 14/7/2013

Ban coi thi
10


Tổ chức thi đại học:

- Môn Toán

- Môn Vật lý

- Môn Hoá học

Sáng 04/7/2013

Chiều 04/7/2013

Sáng 05/7/2013

Ban coi thi

Tổ chức thi cao đẳng:

- Môn Vật lý

- Môn Toán

- Môn Hoá học

Sáng 15/7/2013

Chiều 15/7/2013

Sáng 16/7/2013

11

Dồn túi, đánh phách bài thi môn Toán

- Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

Từ 06/7/2013

Từ 17/7/2013

Ban thư ký

12

Tổ chức chấm thi

- Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

09/7 -:- 31/7/2013

19/7 -:- 02/8/2013

Ban chấm thi

13

Công bố kết quả thi, gửi dữ liệu về Cục KTKĐCL

06/8/2013

HĐTS năm 2013

14

Gửi giấy CN kết quả, phiếu báo điểm của TS cho trường không tổ chức thi

Từ 07/8/2013

Phòng Đào tạo

15

Công bố điểm trúng tuyển

15/8/2013

HĐTS năm 2013

16

Gửi giấy báo nhập học cho TS

16/8/2013

Phòng Đào tạo

17

Nhập học: - Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

07/9/2013

14/9/2013

ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


II. ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG ( Đợt 2)

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại trường

Từ 01/8/2013

đến 30/9/2013

Phòng Đào tạo

2

Tổ chức thi môn Toán

Sáng 12/10/2013

Ban coi thi

3

Tổ chức thi môn cơ sở ngành

Chiều 12/10/2013

Ban coi thi

4

Tổ chức thi môn chuyên ngành

Sáng 13/10/2013

Ban coi thi

5

Dồn túi và đánh phách bài thi

14/10/2013

Ban thư ký

6

Tổ chức chấm thi

15/10 -:- 20/10/2013

Ban chấm thi

7

Công bố điểm trúng tuyển

23/10/2013

HĐTS năm 2013

9

Gửi giấy báo nhập học cho những TS trúng tuyển

24/10/2013

Phòng Đào tạo

10

Nhập học

02/11/2013

ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


III. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Nhận hồ sơ đăng ký tại trường

06/5 -:- 06/9/2013

Phòng Đào tạo

2

Xét tuyển

09/9/2013

HĐTS năm 2013

3

Công bố kết quả; Gửi giấy báo nhập học cho những TS trúng tuyển

10/9/2013

Phòng Đào tạo

4

Nhập học

21/9/2013

ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn