Kế hoạch tuyển sinh khóa 64 năm 2013

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH KHOÁ 64 - NĂM 2013


I. ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (gồm cả hệ liên thông đợt 1)

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Liên hệ thuê phòng thi

Từ 01/3/2013

Phòng HCQT

2

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại trường

17/4 -:- 23/4/2013

Phòng Đào tạo

3

Nhận bàn giao hồ sơ ĐKDT từ các Sở

05/05/2013

Phòng Đào tạo

4

Xử lý dữ liệu ĐKDT

06/5 -:- 20/5/2013

Đào tạo + CNTT

5

Lập DS phòng thi; In giấy báo dự thi gửi cho các thí sinh

22/5 -:- 31/5/2013

Phòng Đào tạo + khoa CNTT

6

Chuẩn bị tài liệu phòng thi, giấy thi, giấy nháp, danh sách cán bộ coi thi

01/6 -:- 29/6/2013

Phòng Đào tạo + phòng HCQT

7

Tập huấn cán bộ coi thi:

- Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

01/7 -:- 02/7/2013

12/7 -:- 13/7/2013

Phòng Đào tạo

8

Niêm yết danh sách phòng thi:

- Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

Chiều 02/7/2013

Chiều 14/7/2013

Ban coi thi

9

Làm thủ tục dự thi, xử lý sai sót:

- Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

Sáng 03/7/2013

Sáng 14/7/2013

Ban coi thi
10


Tổ chức thi đại học:

- Môn Toán

- Môn Vật lý

- Môn Hoá học

Sáng 04/7/2013

Chiều 04/7/2013

Sáng 05/7/2013

Ban coi thi

Tổ chức thi cao đẳng:

- Môn Vật lý

- Môn Toán

- Môn Hoá học

Sáng 15/7/2013

Chiều 15/7/2013

Sáng 16/7/2013

11

Dồn túi, đánh phách bài thi môn Toán

- Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

Từ 06/7/2013

Từ 17/7/2013

Ban thư ký

12

Tổ chức chấm thi

- Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

09/7 -:- 31/7/2013

19/7 -:- 02/8/2013

Ban chấm thi

13

Công bố kết quả thi, gửi dữ liệu về Cục KTKĐCL

06/8/2013

HĐTS năm 2013

14

Gửi giấy CN kết quả, phiếu báo điểm của TS cho trường không tổ chức thi

Từ 07/8/2013

Phòng Đào tạo

15

Công bố điểm trúng tuyển

15/8/2013

HĐTS năm 2013

16

Gửi giấy báo nhập học cho TS

16/8/2013

Phòng Đào tạo

17

Nhập học: - Tuyển sinh đại học

- Tuyển sinh cao đẳng

07/9/2013

14/9/2013

ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


II. ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG ( Đợt 2)

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại trường

Từ 01/8/2013

đến 30/9/2013

Phòng Đào tạo

2

Tổ chức thi môn Toán

Sáng 12/10/2013

Ban coi thi

3

Tổ chức thi môn cơ sở ngành

Chiều 12/10/2013

Ban coi thi

4

Tổ chức thi môn chuyên ngành

Sáng 13/10/2013

Ban coi thi

5

Dồn túi và đánh phách bài thi

14/10/2013

Ban thư ký

6

Tổ chức chấm thi

15/10 -:- 20/10/2013

Ban chấm thi

7

Công bố điểm trúng tuyển

23/10/2013

HĐTS năm 2013

9

Gửi giấy báo nhập học cho những TS trúng tuyển

24/10/2013

Phòng Đào tạo

10

Nhập học

02/11/2013

ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


III. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Nhận hồ sơ đăng ký tại trường

06/5 -:- 06/9/2013

Phòng Đào tạo

2

Xét tuyển

09/9/2013

HĐTS năm 2013

3

Công bố kết quả; Gửi giấy báo nhập học cho những TS trúng tuyển

10/9/2013

Phòng Đào tạo

4

Nhập học

21/9/2013

ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

Các tin khác

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và xét tuyển bổ sung hệ Cao đẳng chính quy năm 2013 13.09.2013

Thông báo điểm trúng tuyển NV2 hệ đại học chính quy năm 2013 11.09.2013

Thông báo xét chuyển nguyện vọng Đại học liên thông hệ chính quy năm 2013. 11.09.2013

Hướng dẫn làm thủ tục Nhập học Đại học, Cao đẳng Hệ chính quy Khóa 64 năm 2013 05.09.2013

Cập nhật danh sách đăng ký NV2 hệ Đại học năm 2013 29.08.2013

Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh năm 2013 27.08.2013

Thông báo điểm trúng tuyển Hệ đại học, Cao đẳng liên thông năm 2013 20.08.2013

Thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 Hệ Đại học và Cao đẳng năm 2013 12.08.2013