Các Quy định của Trường ĐH Công nghệ GTVT về hoạt động KHCN


Các Quy định của Trường ĐH Công nghệ GTVT về hoạt động KHCN

21/02/2016

1. Quy định về hoạt động KHCN của Trường ĐH Công nghệ GTVT (Xem tại đây).

2. Quy trình quản lý và thực hiện đề tài NCKH cấp Trường (Xem tại đây).

3. Quy định về kê khối lượng hoạt động KHCN hàng năm (Xem tại đây).

4. Quy định về hoạt động sáng kiến, cải tiến của Trường ĐH Công nghệ GTVT (Xem tại đây).

5. Quy trình sử dụng, khai thác Thiết bị thí nghiệm Công trình (Xem tại đây).