Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)


Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)

14/08/2016

TUẦN 32 THEO NĂM 2016
TUẦN
 01 THEO NĂM HỌC 2016-2017

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 14/8/2016)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
08/8

Sáng
9h00

Nội dung:  Lễ ký Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Kỹ thuật, ĐH Hiroshima - Nhật Bản.
Thành phần: Ban Giám hiệu (Ô. Đông, Ô. Khiêm), Phòng KHCN (Ô Trinh, B. Hiền), Khoa Công trình (B. Hương, các Trưởng bộ môn, các giảng viên trẻ quan tâm đến học bổng ThS, TS tại Nhật), các sinh viên của Trường có quan tâm. 
Địa điểm:  Phòng họp tầng 3 - H3. 

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
09/8

Sáng    

Chiều

 

 

Thứ Tư
10/8

Sáng

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Thành phần: HT. Đông; PHT. Khiêm; Ô. Sơn (Đào tạo); Ô. Trinh (KHCN).

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Năm
11/8

Sáng
8H00

Nội dung: Họp kết luận Kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách, các nguồn thu khác và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015.
Thành phần: HT. Đông; PHT. Khiêm; PHT. Long; Ô. Lâm (Đào tạo); Ô. Hùng (Khoa Tại chức); Bà Thu (TCCB); Ô. Ngọc (HCQT); Ô. Trinh (KHCN); Bà Hương (Ban XDCB); Ô. Quang (CTHSSV); Bà Thuỷ, Bà Ánh (TCKT); Ô. Hưng, Ô. Tân (TT Thí nghiệm công trình).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
12/8

Sáng

 

 

Chiều
13h30

Nội dung: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2016. Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung và báo cáo.
Thành phần: PHT Long, PHT Khiêm, Ô Lâm, Ô Dũng (Đào tạo); Ô Thế Anh (ĐBCL); Ô Trinh (KHCN); Bà Hương (Khoa CT), Bà Lê (Khoa KTVT), Ô Quang Anh (Khoa Cơ khí), Ô. Thanh (Khoa CNTT).
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
13/8

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Chủ Nhật
14/8

Sáng

 

 

Chiều