B.M CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN


Bộ môn Nguyên lý CN Mác - Lênin

11/11/2015

Địa chỉ : Phòng  512  - Khu hiệu bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email bmnguyenly@utt.edu.vn

Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Khoa Lý luận chính trị được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1970/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
*Tổ chức nhân sự
- Trưởng Bộ môn: Ths.NCS Nguyễn Thị Thơ
- Tổng số CB-GV: 10 người. (Trong đó: 02 TS; 03 ThS.NCS: 05 Ths.)
* Chức năng
Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin, Khoa Lý luận chính trị là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Khoa Lý luận chính trị và Trường.