Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Chu Thị Thu Hằng - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Chu Thị Thu Hằng
Đại học
01/09/1975
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
0904511407
thuhangct@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Tại chức
Đại học thương mại
Kế toán
việt nam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Bằng B

Quá trình công tác chuyên môn

04/12/1998 Công ty tư vấn XDGT 8 Nhân viên phòng kế hoạch
01/3/1996 Hạt vận chuyển Hà Thái Thư ký khách hóa vận
01/4/2004 Trường ĐHCNGTVT Quản lý học sinh khoa kinh tế
1/11/2008 Trường ĐHCNGTVT Nhân viên phòng đào tạo
13/1/2014 Trường ĐHCNGTVT Nhân viên phòng đảm bảo chất lượng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm