Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Hằng - Phòng Tài chính - Kế toán

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Hằng
Cao đẳng
12/08/1964
Nữ
Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
0125 7024 658
hangnt@utt.edu.vn
Vĩnh Phúc
Phòng Tài chính - Kế toán

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh A
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ

Quá trình công tác chuyên môn

04/1991 - 02/1999 Phòng Hành chính, Trường Trung cấp GTVT KVI Nhân viên
03/1999 - nay Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Công nghệ GTVT Kế toán viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm