Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thu
Thạc sĩ
12/07/1987
Nữ
Nam Định
Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT
0985211468
thunt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Triết học
Việt Nam
2009
Luật học
2014

2. Sau đại học:

Triết học; Luật Kinh tế
2014; 2017
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; Học viện Khoa học xã hội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh B1; Nghiệp vụ sư phạm; Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 01/2010 đến tháng 6/2017 Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
Từ tháng 7/2017 đến nay Phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng dạy, công tác cán bộ

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho sinh viên Truwongf Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2012 Cấp Trường Cán bộ tham gia
2 Nghiên cứu phòng ngừa vi phạm pháp luật cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu thự trạng giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho sinh viên trường đại học công nghệ GTVT hiện nay 2016 Cấp Trường Cán bộ tham gia
4 Nghiên cứu giáo dục nhân quyền ở Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2018 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Thực hiện dân chủ, bảo đảm chủ quyền nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay 2016 Tạp chí Dạy và Học ngày nay
2 Phát huy tinh tự chủ của chính quyền địa phương trong quản lý ngân sách tại tỉnh Thái Nguyên 2017 Tạp chí Giáo dục và Xã hội

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm