Thứ Tư ,Tháng Ba 21, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thu
Thạc sĩ
12/07/1987
Nữ
Nam Định
Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Công nghệ GTVT
0985211468
thunt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Triết học
Việt Nam
2009
Luật học
2014

2. Sau đại học:

Triết học
2014
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
C

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh B1; Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 01/2010 đến nay Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu phòng ngừa vi phạm pháp luật cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu thự trạng giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho sinh viên trường đại học công nghệ GTVT hiện nay 2016 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Thực hiện dân chủ, bảo đảm chủ quyền nhân dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay 2016 Tạp chí Dạy và Học ngày nay

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm