Thứ Hai ,Tháng Hai 26, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hằng - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thu Hằng
Ths. Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản VN
30/08/1980
Nữ
TP Hải Dương
54 - Triều Khúc- Quận Tahnh Xuân - TP Hà Nội
Chưa có thông tin
thuhangnt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
2012
Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ: - Nghiệp vụ Sư phạm Đại học, Cao đẳng. - Chứng chỉ: Bồi dưỡng Giảng viên môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản VN

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 10/2005 –> tháng 5/2008 Khoa Mác Lênin - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) Giảng viên
Từ tháng 5/2008 -> tháng 9/2011 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Tổ Phó tổ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ tháng 9/2011 -> tháng 12/2012 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Phó Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ tháng 12/2012 đến Nay Bộ môn Đường lối CM - Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Phó Trưởng Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Viết: Lịch sử Khoa Lý luận Chính trị Chủ nhiệm
2 Các bước tiến hành thảo luận các mônLý luận chính trị trong trường Cao đẳng GTVT 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận chính trị theo học chế tín chỉ trong trường Đại học Công nghệ GTVT 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
4 Vấn đề học liệu các môn Lý luận chính trị theo tín chỉ trong trường Đại học Công nghệ GTVT hiện nay 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
5 Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo hướng phát huy năng lực cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.Thực trạng và giải pháp 2016 Cấp Trường Cán bộ tham gia
6 Viết: Lịch sử Khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 2016 Giáo viên Biên soạn

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Giải pháp nâng cao chất lượng học liệu các môn Lý luận chính trị theo tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam 2016 Tạp chí Thông tin và Tư liệu Số 3/2016. Tr33->38

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm