Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hiền - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Thị Thu Hiền
Thạc sỹ
05/11/1978
Nữ
Hà Nội
Thanh xuân, Hà nội
0989133499
nguyenthithuhien@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Trường đại học GTVT
Kinh tế xây dựng
Việt Nam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh tế xây dựng
2010
Trường đại học GTVT
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, Định giá xây dựng cơ bản, Đấu Thầu.....

Quá trình công tác chuyên môn

Từ năm 2000 đến năm 2013 Tổng công ty XDCT giao thông 1 Chuyên viên KTXD
Từ năm 2013 đến nay Trường Đại học công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm giảm giá dự thầu các công trình xây dựng giao thông 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm