Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Văn Tuấn - Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Tuấn
12/01/1986
Nam
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
tuannv86@utt.edu.vn
Hà Nội
Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2009 đến nay - trường Đại học Công nghệ GTVT Hà Nội Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm