Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Phạm Thị Thu Hằng - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Thị Thu Hằng
12/07/1987
Nữ
Hà Nội
54 Triều Khúc- Hà Nội
04 3528978
hangptt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội
Kế toán
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

11/2011- 12/2013 VP Khoa KTVT- Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên
1/2014- đến nay P. Đảm bảo chất lượng đào tạo- Trường Đại học Công nghệ GTVT Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm