Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Trần Thị Tâm - Khoa Lý luận chính trị

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thị Tâm
Thạc sỹ
12/12/1984
Nữ
Hải Bắc - Hải Hậu - Nam Định
Tổ 5, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
0982048184
tamtt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Lý luận chính trị

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
ĐH KH-XH và Nhân văn Hà Nội
Triết Học
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Triết Học
2010
ĐH KH-XH và Nhân văn Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

B1 khung châu Âu
Bình Thường

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 10 năm 2007 đến nay Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Vận dụng tư tưởng đao đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đạo đức học sinh- sinh viên trường Cao đẳng GTVT 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Vấn đề kiến thức chuyên môn và phương pháp giáo dục các môn Lý luận chính trị ở trường Cao đẳng Giao thông hiện nay(nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) 2010-2011 Cấp Trường Cán bộ tham gia
3 Nâng cao nhận thức về Công giáo đối với học sinh- sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2011-2012 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
4 Nghiên cứu quan điểm "Tứ đức" của Nho giáo vào việc nâng cao vẻ đẹp của nữ giảng viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2012-2013 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
5 Việc làm thêm của sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2014- 2015 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đối với việc xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay Số tháng 5- 2015 Tạp chí Dân tộc
2 Ảnh hưởng của đức hiếu trong Nho giáo đối với việc xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay Số tháng 3- 2015 Tạp chí Dân tộc
3 Suy ngẫm về đạo hiếu xưa và nay Số tháng 10- 2014 Tạp chí Dân tộc
4 Những ảnh hưởng của đức "hiếu" trong đời sống gia đình ở nước ta hiện nay Số tháng 3- 2015 Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông
5 Ý nghĩa của đạo đức Nho giáo đối với việc xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hện nay Số tháng 9- 2015 Tạp chí Giáo dục lý luận
6 Một số biến đổi trong quan niệm về gia đình của Nho giáo ở Việt Nam Số tháng 1- 2017 Tạp chí Giáo dục Lý luận
7 Xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay Số tháng 11- 2017 Tạp chí Giáo duc và Xã hội
8 Một số nét đặc trưng trong văn hóa gia đình ở nông thôn đồng bằng sông Hồng Số tháng 1- 2018 Tạp chí Giáo dục và Xã họi
9 Ảnh hưởng của quan niệm Nho giáo về gia đình đối với việc xây dựng gia đình văn hóa ở Việt Nam hiện nay Số tháng 1- 2018 Tạp chí Giáo dục và Xã hội
10 Quan niệm của Nho giáo về gia đình và việc vận dụng trong xây dựng gia đình văn hóa ở nông thôn đồng bằng sông Hồng 2018 Tạp chí Thông tin khoa học Lý luận chính trị, số 4(41)
11 Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay 2018 Tạp chí Giáo dục và xã hội, số tháng 9

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Phát huy vai trò của giáo dục- đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay(Viết chung với tác giả chủ biên) 2016 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm