Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Vũ Quảng Đại - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Quảng Đại
Kỹ sư
10/02/1981
Nam
Hà Nội
Đội 6, Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
0888683773
daivq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học GTVT Hà Nội
Cơ khí ô tô
Việt Nam
2004
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh Văn
Khá

4. Chứng chỉ:

B1

Quá trình công tác chuyên môn

Chưa có thông tin.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm