Thứ Năm ,Tháng Mười 18, 2018

Giảng viên: Vũ Thị Hà - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Thị Hà
Thạc sĩ
29/12/1989
Nữ
Hà Nội
Xóm Chùa, Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
0904902489
havt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Sư phạm Hà Nội
Vật lý
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Vật lý chất rắn
2015
Đại học Sư phạm Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Tin học; Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

8/2013 - nay Bộ môn Lý - Khoa Khoa học cơ bản Giảng dạy

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Chế tạo vật kiệu nano AgCl/Ag và thử nghiệm phân hủy xanh metylen 2011 Cấp Bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu chế tạo một số hợp chất nano chứa bạc và khảo sát tính chất quang của chúng 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu chế tạo một số hợp chất nano bạc và khảo sát tính chất quang của chúng 2015 Việt Nam
2 Chế tạo vật liệu nano AgCl/Ag và thử nghiệm phân hủy xanh metylen 2012 Việt Nam

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm