Thứ Bảy ,Tháng Sáu 23, 2018

Danh sách Cán bộ - Giảng viên - Người lao động
Trường Đại học Công nghệ GTVT

# Giảng viên Đơn vị Cơ sở đào tạo Lý lịch khoa học
1 Lê Thành Long Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
2 Nguyễn Văn Tuấn Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
3 Phạm Thị Quế Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
4 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
5 Tạ Thị Dung Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
6 Nguyễn Thị Thu Trang Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
7 Nguyễn Văn Hồng Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
8 Vũ Thị Tuyết Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
9 Lê Trọng Bình Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
10 Nguyễn Thanh Đức Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
11 Bùi Thị Phương Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
12 Phạm Văn Tình Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
13 Nguyễn Thị Mơ Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
14 Nguyễn Đăng Nam Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
15 Lê Thị Hồng Điệp Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
16 Nông Thị Lan Hương Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
17 Nguyễn Thị Thơm Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
18 Tạ Quang Minh Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
19 Nguyễn Thị Hải Vân Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
20 Trần Anh Tuấn Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
21 Nguyễn Thị Nguyệt Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
22 Dương Văn Dũng Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
23 Triệu Thị Phương Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
24 Trần Đức Long Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
25 Vũ Văn Cường Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
26 Phạm Văn Lộ Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
27 Nguyễn Sỹ Nghiệp Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
28 Vũ Thị Tuyết Nga Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
29 Nguyễn Thị Hoa Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
30 Thân Hồng Thắng Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
31 Lê Hải Long Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
32 Tạ Thiếu Sinh Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
33 Lê Thị Thu Hương Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết
34 Hoàng Trung Thành Cơ sở Thái Nguyên Thái Nguyên Xem chi tiết