Nguyễn Tiến Long

Nguyễn Tiến Long

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng KHCN và HTQT

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Geometrically exact planar beams and Energy-momentum method for multibody dynamics
  2016
  Châu Âu
 • 2
  A formulation of finite strain elasto-plastic in-plane Timoshenko-type beams subjected to classical load and impact
  2016
  Châu Âu
 • 3
  An Energy-momentum method for 3D geometrically exact Euler-Bernoulli beam dynamics
  2016
  Châu Âu
 • 4
  Smooth and non-smooth solutions for geometrically exact beams subjected to impact
  2016
  Hy Lạp
 • 5
  Energy-momentum method for in-plane geometrically exact Euler-Bernoulli beam dynamics
  2015
  Châu Âu
 • 6
  An Energy-momentum method for in-plane geometrically exact Timoshenko-type beam dynamics
  2015
  Châu Âu
 • 7
  An Energy consistent time integration scheme for finite strain elasto-plastic dynamics of in-plane Euler-Bernoulli beams including impacts
  2015
  Châu Âu
 • 8
  Geometrically exact beams under impact: Nonsmooth formulation and energy conserving scheme
  2015
  Vương quốc Anh
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin