Thông báo tuyển thẳng vào Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2017


Thông báo tuyển thẳng vào Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2017

Ngày đăng : 19/04/2017

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017; Căn cứ đề án tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ GTVT,  Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo xét tuyển không sử dụng kết quả thi THPT Quốc Gia  Đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

I. Xét tuyển thẳng 
a. Chỉ tiêu tuyển thẳng: 10
b. Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT.
c. Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành của Trường.
d. Điều kiện nhận ĐKXT:
(1). Theo Mục a,b,c,e,g,h,i Khoản 2 Điều 7 Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo);
(2). Theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 
e. Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
f. Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp: 
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ GDĐT
- Bản photo học bạ THPT
- Bản sao photo hộ khẩu thường trú (nếu đăng ký xét tuyển theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP)
- Hai phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 02 ảnh thẻ cỡ 4x6
- Thời gian nộp hồ sơ: Tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017
g. Lệ phí xét tuyển: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT

II. Xét tuyển kết hợp
a. Chỉ tiêu tuyển thẳng: 20
b. Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT.
c. Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành của Trường.
d. Điều kiện nhận ĐKXT:
(1). Học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia có môn thi phù hợp với ngành đăng ký học;
(2). Học sinh lọt vào vòng thi Tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức;
(3). Học sinh Giỏi 02 năm THPT và có Hạnh kiểm Tốt.
e. Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên (1) đến ưu tiên (3), lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
 f. Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp: 
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ GTVT
- Giấy chứng nhận đã tham dự các kỳ thi
- Bản photo Học bạ THPT.
- Hai phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 02 ảnh thẻ cỡ 4x6.
- Thời gian nộp hồ sơ: Nộp tại 3 cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT (hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện theo địa chỉ 03 cơ sở đào tạo của Trường) từ ngày 20/05/2017 đến 20/07/2017
- Địa điểm nộp hồ sơ:
☎ Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
 Điện thoại: 04.35526713 hoặc  04.38547536;
☎ Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
 Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229;
☎ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên. 
 Điện thoại: 0280.3856545 hoặc  0280.3855681.
g.Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/01 hồ sơ.
III. Xét tuyển dự bị du học Pháp 
a. Chỉ tiêu tuyển thẳng: 30
b. Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT
c. Điều kiện nhận ĐKXT:
(1). Học sinh các Trường THPT chuyên Tiếng Pháp;
(2). Học sinh có kết quả TBCHT 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên và có Hạnh kiểm Tốt.
d. Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên (1) đến ưu tiên (2), xét tuyển lấy từ cao xuống thấp đến  khi đủ chỉ tiêu.
e. Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp: 
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ GTVT
- Bản photo Học bạ THPT.
- Hai phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 02 ảnh thẻ cỡ 4x6.
- Thời gian nộp hồ sơ: Nộp tại 3 cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT (hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện theo địa chỉ 03 cơ sở đào tạo của Trường) từ ngày 20/05/2017 đến 20/07/2017.
- Địa điểm nộp hồ sơ:
☎ Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
 Điện thoại: 04.35526713 hoặc  04.38547536;
☎ Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
 Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229;
☎ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên. 
 Điện thoại: 0280.3856545 hoặc  0280.3855681.
f. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/01 hồ sơ.
IV.  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
a. Chỉ tiêu tuyển thẳng: 120
b. Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT.
c. Ngành xét tuyển:

Mã trường

Mã ngành xét tuyển

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu

dự kiến

Các tổ hợp môn

xét tuyển theo kết quả học tập THPT

GTA

52510104TN

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

20

 

 

 

1. Toán, Vật lí, Hóa học

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

3. Toán,Hóa học,Tiếng Anh

4. Toán, Hóa học, Sinh học

GTA

52510102TN

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

20

GTA

52340301TN

Kế toán

20

GTA

52580301TN

Kinh tế xây dựng

20

GTA

52480104TN

Hệ thống thông tin

20

GTA

52510205TN

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

20

Tổng chỉ tiêu dự kiến

120

 

 

d. Điều kiện nhận ĐKXT: Thí sinh có điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học (Lớp 12) dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0.
e. Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển điểm lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.
f. Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp: 
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ GTVT
- Giấy chứng nhận đã tham dự các kỳ thi
- Bản photo Học bạ THPT.
- Hai phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 02 ảnh thẻ cỡ 4x6.
- Thời gian nộp hồ sơ: Nộp tại 3 cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ GTVT (hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện theo địa chỉ 03 cơ sở đào tạo của Trường) từ ngày 20/05/2017 đến 20/07/2017
- Địa điểm nộp hồ sơ:
☎ Cơ sở đào tạo Hà Nội: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
 Điện thoại: 04.35526713 hoặc  04.38547536;
☎ Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
 Điện thoại:  0211.3867404 hoặc  0211.3717229;
☎ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên. 
 Điện thoại: 0280.3856545 hoặc  0280.3855681.
g. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/01 hồ sơ.

 

File đính kèm

 PhieuDangKy_XetTuyenThang_theo_KQHT.docx PhieuDangKy_XetTuyenThang_theo_kethop.docx Phieu-DK-xet-tuyen-thang.docx

 PhieuDangKy_XetTuyenThang_theo_phap.docx

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Thông báo tuyển sinh đại học Hệ chính quy năm 2018
Thông báo tuyển sinh đại học Hệ chính quy năm 2018

Thông báo tuyển sinh đại học Hệ chính quy năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Thông báo xét tuyển đại học năm 2017 (đợt bổ sung)
Thông báo xét tuyển đại học năm 2017 (đợt bổ sung)

Thông báo xét tuyển đại học năm 2017 (đợt bổ sung)

Hướng dẫn xác nhận trúng tuyển đại học 2017
Hướng dẫn xác nhận trúng tuyển đại học 2017

Hướng dẫn xác nhận trúng tuyển đại học 2017

Điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017
Điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017

Điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017

Tin mới nhận

Lễ nhận bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1
Lễ nhận bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2018 tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức lễ nhận bằng tốt nghiệp và khen thưởng cuối khóa cho sinh viên khóa 64 hệ đại...

Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018
Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018
Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...
Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban hành kèm theo QĐ số 739/QĐ-ĐHCNGTVT

Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học...
Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học...

Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh