Chính sách học phí năm học 2018-2019


Chính sách học phí năm học 2018-2019

Mức học phí của Nhà trường được thu theo quy định của Chính phủ đối với cơ sở giáo dục công lập (Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP). Cụ thể, theo Quyết định số 2450/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 10/8/2018, mức thu học phí năm học 2018 - 2019 đối với các hệ đào tạo như sau:

1. Khối ngành kỹ thuật (Công trình, Cơ khí, Công nghệ thông tin)

  • Hệ Đại học chính quy, Đại học liên thông: Mức học phí 290.000đ/01 tín chỉ
  • Hệ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông: Mức học phí 200.000đ/01 tín chỉ

2. Khối ngành kinh tế (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Vận tải...)

  • Hệ Đại học chính quy, Đại học liên thông: Mức học phí 231.000đ/01 tín chỉ
  • Hệ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông: Mức học phí 177.000đ/01 tín chỉ

3. Hệ Đại học VLVH, Đại học liên thông VLVH: Mức học phí 1.090.000đ/01 tháng

4. Hệ Cao đẳng nghề: Mức học phí 760.000đ/01 tháng