Đào tạo bồi dưỡng
0243.5526713 | 0243.8547536
Tuyển sinh Vừa học - Vừa làm
Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Liên thông Hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2015

Thông báo Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Liên thông Hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2015

Căn cứ thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/ TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo...