Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2015

Ngày 10 tháng 02 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 344/ĐHCNGTVT-ĐBCLĐT về hoạt động Đảm bảo chất lượng năm 2015.