Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014

Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 162/ĐBCL-ĐHCNGTVT về hoạt động Đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014.