Thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên khóa 64 hệ Cao đẳng Trường Đại học Công nghệ GTVT

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Thành lập Ban liên lạc Cựu sinh viên khóa 64 hệ Cao đẳng Trường Đại học Công nghệ GTVT

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Stt

Họ và tên

Lớp

Chức danh
 ban liên lạc

Điện thoại

Ghi chú

1

Phạm Thị Phượng

64CCKX01

Trưởng ban

0916721548

HN

2

Trịnh Bá Hiệu

64CCCD06

Phó  ban

0963615107

HN

3

Nguyễn Tuấn Anh

64CCCD01

Phó ban

01682005894

TN

4

Nguyễn Hồng Anh

64CCCD04

Phó ban

0966123495

VY

5

Đinh Tuấn Anh

64CCCD01

Phó  ban

0985674993

TN

6

Lê Thị Thái

64CCCD01

Ủy viên

01665689552

TN

7

Nguyễn Văn Chương

64CCCD03

Ủy viên

0968373472

VY

8

Nguyễn Xuân Hùng

64CCCD03

Ủy viên

01635626076

VY

9

Nguyễn Viết Xuân

64CCCD04

Ủy viên

01634786409

VY

10

Phạm Ngọc Phúc

64CCCD04

Ủy viên

01672453693

VY

11

Nguyễn Hữu Khương

64CCCD05

Ủy viên

0965242116

HN

12

Mai Văn Tú

64CCDD02

Ủy viên

0986526822

HN

13

Nguyễn Văn Đang

64CCDT01

Ủy viên

0975366045

HN

14

Nguyễn Mạnh Dũng

64CCKD01

Ủy viên

01684927786

HN

15

Trương Thị Thủy

64CCKT03

Ủy viên

01627337472

HN

16

Đào Duy Chinh

64CCMX01

Ủy viên

01674451372

HN

17

Bạch Cơ Công Kiên

64CCOT01

Ủy viên

0911622323

VY

18

Nguyễn Việt Anh

64CCOT01

Ủy viên

0964939111

VY

19

Trịnh Xuân Phương

64CCOT02

Ủy viên

01698174540

HN

20

Vũ Tấn Đạt

64CCOT03

Ủy viên

01665388207

HN

21

Nguyễn Thị Thúy

64CCQT01

Ủy viên

0976832692

HN

22

Lê Việt Anh

64CCTH02

Ủy viên

01653166140

HN

23

Nguyễn Tố Quyên

64CCVS01

Ủy viên

01659644194

HN