Thông báo Danh mục các bài báo đăng kỷ yếu Hội thảo

Thông báo tuyển sinh đại học 2019

Thông báo Danh mục các bài báo đăng kỷ yếu Hội thảo

Ban tổ chức "Hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2016" trân trọng thông báo danh mục các bài báo Khoa học được phân theo các Tiểu ban và được in trong kỷ yếu Hội thảo.

Bên cạnh đó, BTC chọn ra trong mỗi tiểu ban 8 bài để trình bày báo cáo tại phiên họp Hội thảo.

File đính kèm