Đăng ký, đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc