Hội thảo khoa học Những tiến bộ trong xây dựng và kiến trúc năm 2018 (ACEA2)