Thông báo chương trình Hỗ trợ nghiên cứu thường niên năm 2019 của Tập đoàn Vingroup