Thông báo hoàn thiện hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài cấp Bộ GTVT năm 2018


Thông báo hoàn thiện hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài cấp Bộ GTVT năm 2018

  • 27/06/2017 15:06
  • Tin Khoa học công nghệ

Bộ GTVT vừa có thông báo Danh mục đề tài KH&CN dự kiến thực hiện năm 2018.Theo đó, Bộ yêu cầu các tổ chức muốn chủ trì đề tài trong danh mục đề tài thực hiện năm 2018 dưới đây gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ GTVT trước ngày10/07/2017. Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài bao gồm:

a) Đăng ký chủ trì thực hiện đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 2.

b) Thuyết minh đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 3 hoặc Phụ lục số 4 (Số lượng 20 bản).

c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 5.

d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 6.

đ) Xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp (đối với Dự án sản xuất thử nghiệm).

Chi tiết mẫu Phụ lục số 2,3,4,5 và 6 được đăng tải tại Quy định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 về quản lý đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ GTVT.

File đính kèm
Tin liên quan