Thông báo Tham gia giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017